Hyllykallio-seuran säännöt

580665_531518253555580_1454157139_n

1. Yhdistyksen nimi on Hyllykallio-seura ry, josta jäljempänä käytetään nimeä Seura. Seuran toimialueena on Hyllykallion asuinalue lähiympäristöineen ja kotipaikkana on Nurmon kunta.

2. Seuran tarkoituksena on alueellisen omaleimaisuuden pohjalta pyrkiä parantamaan jäsentensä sivistyksellisiä, sosiaalisia sekä yleisiä ja yhteisiä taloudellisia oloja; osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan alueen yhdyskuntasuunnitteluun ja toteutukseen mm. liikenne-, ympäristösuojelun ja maisemanhoidon näkökulmat huomioiden sekä toimii kotiseututyön alueella mm. tallentamalla asukkaitten yhteenliittymänä viihtyvyyden, paikallishengen ja alueellisen kiintymyksen lisäämiseksi.

Puoluepoliittiseen toimintaan Seura ei osallistu.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

a. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille

b. toimii yhteistyössä kunnan, kotiseututyön järjestöjen sekä muitten samalla tavalla toimivien yhdistysten kanssa

c. suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa keruu-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa

d. järjestää kokous-, esitelmä-, keskustelu-, juhla-, taide- ja kurssitoimintaa

e. toimeenpanee näyttelyitä ja retkiä sekä toimii muilla samantapaisilla tavoilla

4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi on seuralla oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja harjoittaa kustannustoimintaa sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä.

5. Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen seuran säännöt ja tarkoitusperän hyväksyvä henkilö, joka asuu Seuran toimialueella ja jonka hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Jäseneksi aikovan on siitä ilmoitettava hallitukselle tai sen jäsenelle.

Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, kun jäsen on maksanut jäsenmaksunsa.

Seuran kannattajajäseneksi pääsee oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta Seuran kokouksissa.

Seuran kunniajäseneksi voi Seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka ansiokkaalla tavalla ja pitkäaikaisesti on toiminut seuran hyväksi.

Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tulee olla yksimieleinen.

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

Hallituksen on pidettävä erillistä luetteloa kaikista jäsenistään.

6. Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toistuvasti laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toiminnallaan vahingoittaa seuran etua tai toimii Seuran tarkoitusperän vastaisesti.

Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestään jäsenelle kirjallisesti. Jäsenellä, jonka hallitus on erottanut, on oikeus valittaa päätöksestä Seuran kokoukselle. Valitus tulee toimittaa hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun hän on erottamispäätöksen saanut tiedokseen. Valitus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli erotettu jäsen ei halua erottamispäätöstään tuoda Seuran kokouksen käsiteltäväksi, tulee erottaminen voimaan valitusajan umpeuduttua.

7. Seuran vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräisen kokouksen voi hallitus kutsua koolle tarpeen niin vaatiessa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Hallituksen tulee kutsua Seuran kokous koolle kolmenkymmenen (30) päivä kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Seuran kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenistölle kirjallisesti tai julkaisemalla kokouskutsu paikallislehdessä.

Kokouskutsu on toimitettava tiedoksi vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8. Vuosikokouksessa on jokaisella Seuran 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.

9. Vuosikokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä.

1. Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin.

3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4. Päätetään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilikertomus (tuloslaskelma, tase ja hallituksen toimintakertomus) ja tilintarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilien hyväksymisestä.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8. Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus.

9. Päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajien palkkioperuste.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myöskin Seuran puheenjohtajana joka toinen vuosi. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

13. Käsitellään kokoukselle muut kirjallisesti esitetyt asiat.

14. Kokouksen päättäminen.

10. Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerralla valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden tulee olla Seuran varsinaisia jäseniä sekä kahdeksan (8) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti voi toimia enintään kuuden vuoden ajan.

Hallitus kutsuu vuosittain sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa toimikuntia hoitamaan juoksevia asioita tai määräämäänsä tehtävää varten. Toimikunta voi toimia yhtäjaksoisesti vuosikokousten välisen ajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asioitten hoito sitä vaatii. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja hoitaa tehtävän.

Hallitus kutsutaan koolle kirjallisesti tai puhelimitse.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet (1/2) jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksista on pidettävä ns. päätöspöytäkirjaa, jonka hallitus seuraavassa kokouksessaan tarkistaa ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittaa.

Hallituksen kutsumisen koolle voi tehdä myöskin kolme (3) hallituksen jäsentä kirjallisesti. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

12. Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on toimitettava tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on toimitettava tilit hallitukselle lausuntonsa kera vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

13. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä Seuran kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi, muutosesityksen tulee saada taakseen kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Mikäli hallitus esittää sääntöjä muutettavaksi, tulee siitä mainita kokouskutsussa.

14. Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten välin tulee olla vähintään kuusikymmentä (60), enintään satakahdeksankymmentä (180) päivää. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

15. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen jäljelle jäävä omaisuus luovutettava kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan, kun Seuran viimeinen kokous siitä päättää.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

Seinäjoella 19.11.1998